King Solomon's Table
3705 Chesswood Dr.
Toronto, Ontario, M3J 2P6
416.630.1666